4 Wǒ yòu yào jiāng Yóudà wáng yuē yǎ jìng de érzi Yēgēníyǎ , hé beìlǔ dào Bābǐlún qù de yīqiè Yóudà rén , daì huí cǐ dì , yīnwei wǒ yào zhé duàn Bābǐlún wáng de è . zhè shì Yēhéhuá shuō de .