16 Yēhéhuá shuō , nǐmen zaì guó zhōng shēng yǎng zhòngduō . dāng nàxiē rìzi , rén bì bú zaì dī shuō Yēhéhuá de yuē jǔ , bú zhuī xiǎng , bù jìniàn , bù jué quē shǎo , yĕ bú zaì zhìzào .