3 Nǐ bì bùnéng taótuō tāde shǒu , déng beì ná zhù , jiāo zaì tāde shǒu zhōng . nǐde yǎn yào jiàn Bābǐlún wáng de yǎn , tā yào kǒu duì kǒu hé nǐ shuōhuà , nǐ yĕ bì dào Bābǐlún qù .