26 Wáng jiù fēnfu hā mǐ lēi de érzi ( huò zuò wáng de érzi ) Yēlā miè hé yà sī liè de érzi Xīláiyǎ , bìng Yàbó dié de érzi Shìlìmǐyǎ , qù zhuōná Wénshì Bālù hé xiānzhī Yēlìmǐ . Yēhéhuá què jiāng tāmen yǐncáng .