10 Duì tāmen shuō , wàn jūn zhī Yēhéhuá Yǐsèliè de shén rúcǐ shuō , wǒ bì zhào wǒde púrén Bābǐlún wáng Níbùjiǎnísǎ lái . zaì suǒ cáng de shítou shang wǒ yào ānzhì tāde bǎozuò . tā bìjiāng guānghuá de bǎo zhàng zhī dā zaì qí shang .