8 Jiù shì yīn nǐmen shǒu suǒ zuò de , zaì suǒ qù jìjū de Āijí dì xiàng bié shén shāoxiāng rĕ wǒ fānù , shǐ nǐmen beì jiǎnchú , zaì tiān xià wàn guó zhōng líng rén zhòuzǔ xiūrǔ .