38 Zaì Móyē de gè fáng dǐng shang hé jiēshì shang chù chù yǒu rén āikū . yīn wǒ dá suì Móyē , hǎoxiàng dá suì wú rén xǐyuè de qìmǐn . zhè shì Yēhéhuá shuō de .