22 Yēhéhuá shuō , nǐmen zĕnme bù jùpà wǒ ne . wǒ yǐ yǒngyuǎn de dénglì , yòng shā wèi hǎi de jiè xiàn , shuǐ bùdé yuèguò . yīncǐ , nǐmen zaì wǒ miànqián hái bù zhàn jīng ma . bō làng suīrán fānteng , què bùnéng yú yuè . suīrán hōng , què bùnéng guo qù .