24 Xīn neì yĕ bú shuō , wǒmen yīngdāng jìngwèi Yēhéhuá wǒmen de shén . tā ànshí cì yǔ , jiù shì qiū yǔ chūn yǔ , yòu wèi wǒmen déng shōugē de jiéLìng , yǒng cún bù feì .