55 Yīn Yēhéhuá shǐ Bābǐlún biàn wèi huāng cháng , shǐ qízhōng de dàshēng mièjué . chóudí fǎngfú zhòng shuǐ , bō làng hōng , xiǎngshēng yǐjing fāchū .