7 Chéng beì gōng pò , yīqiè bīng dīng jiù zaì yè jiān cóng kàojìn wáng yuán liǎng chéng zhōngjiān de mén , chū chéng taópǎo . Jiālèdǐ rén zhèngzaì sìwéi gōng chéng . tāmen jiù wǎng Yàlābā taó qù .