2 Nàshí Yēhéhuá xiǎoyù yà mó sī de érzi Yǐsaìyà shuō , nǐ qù jiĕ diào nǐ yào jiān de má bù , tuō xià nǐ jiǎo shang de xié . Yǐsaìyà jiù zhèyàng zuò , lù shēn chì jiǎo xíng zǒu .