6 Yīnwei yú wán rén , bì shuō yú wán huà , xīnli xiǎng zuò zuìniè , guàn xíng xièdú de shì , shuō cuò miù de huà , gōngjī Yēhéhuá , shǐ jīè de rén , wú sì kĕ chī , shǐ kǒu kĕ de rén , wú shuǐ kĕ hē .