4 Huòzhĕ Yēhéhuá nǐde shén , tīngjian lā bó shā jī de huà , jiù shì tā zhǔrén Yàshù wáng dǎfa tā lái rǔmà yǒngshēng shén de huà . Yēhéhuá nǐde shén , tīngjian zhè huà jiù yào fā chìzé , gùcǐ qiú nǐ wèi yú shèng de mín , yáng shēng dǎogào .