6 Yǐsaìyà duì tāmen shuō , yào zhèyàng duì nǐmen de zhǔrén shuō , Yēhéhuá rúcǐ shuō , nǐ tīngjian Yàshù wáng de púrén xièdú wǒde huà , búyào jùpà .