9 Rènpíng wàn guó jùjí , rènpíng zhòng mín huìhé , qízhōng shuí néng jiāng cǐ shēng míng , bìng jiāng xiānqián de shì shuō gĕi wǒmen tīng ne . tāmen kĕyǐ daì chū jiànzhèng lái , zì xiǎn wèi shì , huòzhĕ tāmen tīngjian biàn shuō , zhè shì zhēn de .