1 Wǒ Yēhéhuá suǒ de gāo de Gǔliè , wǒ chān fú tāde yòushǒu , shǐ liè guó jiàng fú zaì tā miànqián , wǒ yĕ yào fàng sōng liè wáng de yàodaì , shǐ chéng mén zaì tā miànqián chǎngkāi , bùdé guānbì , wǒ duì tā rúcǐ shuō ,