21 Nǐmen yào shùshuō chén míng nǐmen de lǐ , ràng tāmen bǐcǐ shāngyì . shuí cóng gǔ shí zhǐ míng , shuí cóng shànggǔ shùshuō , bú shì wǒ Yēhéhuá ma , chúle wǒ yǐwaì , zaì méiyǒu shén . wǒ shì gōngyì de shén , yòu shì jiù zhǔ , chúle wǒ yǐwaì , zaì méiyǒu bié shén .