8 Yēhéhuá rúcǐ shuō , zaì yuènà de shíhou wǒ yīngyún le nǐ , zaì zhĕngjiù de rìzi wǒ jǐ zhù le nǐ , wǒ yào bǎohù nǐ , shǐ nǐ zuò zhòng mín de zhōngbǎo , ( zhōngbǎo yuánwén zuò yuē ) fùxīng biàn dì , shǐ rén chéngshòu huāngliáng zhī dì wèi yè .