5 Qiĕ duì rén shuō , nǐ zhàn kāi ba , búyào āijìn wǒ , yīnwei wǒ bǐ nǐ shèngjié . zhǔ shuō , zhèxie rén shì wǒ bí zhōng de yān , shì zhĕngtiān shāo zhe de huǒ .