7 Yīncǐ , zhǔ bì shǐ dà hé fānteng de shuǐ mĕng rán chōng lái , jiù shì Yàshù wáng , hé tā suǒyǒude wēi shì . bì màn guo yīqiè de shuǐ dào , zhǎng guo liǎng àn .