1 Dāng sān shí nián sì yuè chū wǔ rì , yǐ xī jié ( yuánwén zuò wǒ ) zaì Jiābā lǔ hé bian beìlǔ de rén zhōng , tiān jiù kāi le , dé jiàn shén de yìxiàng .