22 Zhī yǔ tā měn liǎn de mǒ yàng ,bìng shēn tǐ de xǐng xiāng ,shì wǒ cóng qiǎn zài jiā bǎ lù hé biān suǒ kàn jiān de 。tā měn jū gě zhí wáng qiǎn xíng 。