6 Zhe xiè rěn suó jiàn de shì xù jiá ,shì huāng zhá de zhān bó 。tā mén shuō shì yē hé huá shuō de ,qǐ shǐ yē hé huá bìng měi yǒu chāi qián tā mén ,tā mén dǎo shí rěn zhǐ wàng nà huà bì rǎn lì dìng 。