4 Suǒyǐ nǐ yào gàosu tāmen , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , Yǐsèliè jiā de rén zhōng , fán jiāng tāde jiǎ shén jiē dào xīnli , bǎ xiàn yú zuì de bàn jiǎo shí fàng zaì miànqián , yòu jiù le xiānzhī lái de , wǒ Yēhéhuá zaì tā suǒ qiú de shì shang , bì àn tā zhòngduō de jiǎ shén huídá tā ,