37 Tāmen xíng yín , shǒu zhōng yǒu shārén de xuè , yòu yǔ ǒuxiàng xíng yín , bìng shǐ tāmen wèi wǒ suǒ shēng de érnǚ jīng huǒshào gĕi ǒuxiàng .