39 Tāmen shā le érnǚ xiàn yǔ ǒuxiàng , dāng tiān yòu rù wǒde shèng suǒ , jiāng shèng suǒ xièdú le . tāmen zaì wǒ diàn zhōng suǒ xíng de nǎi shì rúcǐ .