42 Zaì nàli yǒu qúnzhòng ānyì huānlè de shēngyīn , bìng yǒu cū sú de rén hé jiǔ tú cóng kuàngyĕ tóng lái , bǎ zhuózi daì zaì èr fù de shǒu shang , bǎ huá guān daì zaì tāmen de tóu shang .