6 Bú shì wǎng nà shuōhuà shēn ào , yányǔ nán dǒng de duō guó qù , tāmende huà yǔ shì nǐ bù dǒng dé de . wǒ ruò chāi nǐ wǎng tāmen nàli qù , tāmen bì tīng cóng nǐ .