12 Wǒ bì shǐ jiāng hé gān hé , jiāng dì maì zaì è rén de shǒu zhōng . wǒ bì jiè waìbāngrén de shǒu , shǐ zhè dì hé qízhōng suǒyǒude biàn wèi qī liáng . zhè shì wǒ Yēhéhuá shuō de .