4 Zhòng shuǐ shǐ tā shēng zhǎng . shēn shuǐ shǐ tā zhǎngdà . suǒ zāi zhī dì yǒu jiāng hé wéi liú , chà chū de shuǐ dào yán dào tiānyĕ zhū shù .