6 Kōng zhōng de fēiniǎo dōu zaì zhīzǐ shang dā wō . tiānyĕ de zǒushòu dōu zaì zhī tiaó xià shēng zǐ . suǒ yǒu dà guó de rénmín dōu zaì tā yīn xià jūzhù .