10 Wǒ zaì xǔduō guó mín hé jūnwáng miànqián xiàng nǐ lún wǒde dāo , guó mín jiù bì yīn nǐ jīngqí , jūnwáng yĕ bì yīn nǐ jíqí kǒng huāng . zaì nǐ pú dǎo de rìzi , tāmen gèrén wèi zìjǐ de xìngméng shíkè zhàn jīng .