30 Zaì nàli yǒu bĕi fāng de zhòng wáng zǐ hé yīqiè Xīdùn rén , dōu yǔ beì shā de rén xià qù . tāmen suīrán zhàng zhe shìlì shǐ rén jīngkǒng , háishì méng xiū . tāmen wèi shòu gēlǐ , hé beì dāo shā de yītóng tǎng wò , yǔ xià kēng de rén yītóng dāndāng xiūrǔ .