32 Wǒ rènpíng fǎlǎo zaì huó rén zhī dì shǐ rén jīngkǒng , fǎlǎo hé tāde qúnzhòng bì fàng zaì wèi shòu gēlǐ hé beì shā de rén zhōng . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .