2 Rénzǐ a , nǐ yào xiàng Yǐsèliè de mùrén fā yùyán , gōngjī tāmen , shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , huò zāi . Yǐsèliè de mùrén zhǐ zhī mù yǎng zìjǐ . mùrén qǐbù dāng mù yǎng qún yáng ma .