11 Zhǔ duì wǒ shuō , Rénzǐ a , zhèxie háigǔ jiù shì Yǐsèliè quán jiā . tāmen shuō , wǒmen de gútou kū gān le , wǒmen de zhǐwang shīqù le , wǒmen mièjué jìng jǐn le .