12 Suǒyǐ nǐ yào fā yùyán duì tāmen shuō , zhǔ Yēhéhuá rúcǐ shuō , wǒde mín nǎ , wǒ bì kāi nǐmen de fùnmù , shǐ nǐmen cóng fùnmù zhōng chūlai , lǐng nǐmen jìnrù Yǐsèliè dì .