15 Cóng Yǐsèliè zīrùn de cǎo cháng shang mĕi èr bǎi yáng zhōng , yào xiàn yī zhǐ yánggāo . zhè dōu kĕ zuò sù jì , Fánjì , píngān jì , wèi mín shú zuì . zhè shì zhǔ Yēhéhuá shuō de .