14 Nǐmen chéngshòu zhè dì wéi yè , yào bǐcǐ jūn fēn . yīnwei wǒ céng qǐshì yīngxǔ jiāng zhè dì cì yǔ nǐmen de lièzǔ . zhè dì bì guī nǐmen wéi yè .