2 Wǒ yào jùjí wàn mín , daì tāmen xià dào Yuēshāfǎ gǔ . zaì nàli shīxíng shĕnpàn , yīnwei tāmen jiāng wǒde bǎixìng , jiù shì wǒde chǎnyè Yǐsèliè , fēnsàn zaì liè guó zhōng , yòu fēn qǔ wǒde dì tǔ ,