36 Xīmén Bǐdé wèn Yēsū shuō , zhǔ wàng nàli qù . Yēsū huídá shuō , wǒ suǒ qù de dìfang , nǐ xiànzaì bùnéng gēn wǒ qù . hòulái què yào gēn wǒ qù .