12 Wǒ shí shízaì zaì de gàosu nǐmen , wǒ suǒ zuò de shì , xìn wǒde rén yĕ yào zuò . bìngqiĕ yào zuò bǐ zhè gēng dà de shì . yīnwei wǒ wǎng fù nàli qù.