6 Nǐ cōng shìshang cìgĕi wǒde rén , wǒ yǐ jiāng nǐde míng xiǎnmíng yǔ tāmen . tāmen bĕn shì nǐde , nǐ jiāng tāmen cìgĕi wǒ , tāmen yĕ zūnshǒu le nǐde dào .