35 Yóutaìrén jiù bǐcǐ duì wèn shuō , zhè rén yào wǎng nàli qù , jiào wǒmen zhǎo bú zhāo ne . nándào tā yào wǎng sàn zhù Xīlà zhòng de Yóutaìrén nàli qù jiàoxun Xīlà rén má .