14 Dàn pànwàng kuaì kuaì de jiàn nǐ , wǒmen jiù dāngmiàn tánlùn .(1:15) Yuàn nǐ píngān . zhòng wèi péngyou dōu wèn nǐ ān . qǐng nǐ tì wǒ àn zhe xìngmíng wèn zhòng wèi péngyou ān .