19 Nǐmen què bùkĕ dān yán , yào zhuīgǎn nǐmen de chóudí , jī shā tāmen jìn hòubiān de rén , bùróng tāmen jìn zìjǐ de chéngyì , yīnwei Yēhéhuá nǐmen de shén yǐjing bǎ tāmen jiāo zaì nǐmen shǒu lǐ .