YuēShūyàjì 10:35

35 Dàng rì jiù duó le chéng , yòng dāo jī shā le chéng zhōng de rén . nà rì , Yuēshūyà jiāng chéng zhōng de yīqiè rénkǒu jìn xíng shā miè , shì zhào tā xiàng Lājí yīqiè suǒ xíng de .