YuēShūyàjì 15:8

8 Shàng dào Xīnnènzǐ gǔ , tiē jìn Yébùsī de nán jiè ( Yébùsī jiù shì Yēlùsǎlĕng ) . yòu shàng dào Xīnnèn gǔ xībiān de shāndǐng , jiù shì zaì Lìfáyīn gǔ jí bĕi de biānjiè .