YuēShūyàjì 16:10

10 Tāmen méiyǒu gǎn chū zhù jī sè de Jiānán rén . Jiānán rén què zhù zaì Yǐfǎlián rén zhōngjiān , chéngwéi zuò kǔ gōng de púrén , zhídào jīnrì .